Nieuws


Online gokken door jongeren

31 augustus 2019
Door de in februari 2019 door de Eerste Kamer aangenomen Wet Kanspelen op afstand kunnen goksites in 2021 een Nederlandse vergunning krijgen. Daarbij worden onder meer strenge eisen gesteld aan de bescherming van minderjarigen. Zo moet er voor deelname strikt op leeftijd worden gecontroleerd. Een vergunning kan worden ingetrokken als blijkt dat een site zich hier niet aan houdt.
Tot die tijd zit de Ksa zit niet stil. René Jansen, voorzitter van de Ksa: ‘Mede naar aanleiding van de berichtgeving van de NOS gaan we in gesprek met online aanbieders. We spreken ze aan op hun verantwoordelijkheid. Daarnaast bekijken we hoe we minderjarigen met de huidige middelen beter kunnen beschermen. Het is van groot belang hier extra alert op te zijn. Het brein van jongeren is nog niet volgroeid. Dat maakt ze extra vatbaar voor verslavingen. Ieder gokkend kind is er één te veel.’
In de huidige Wet op de kansspelen staat dat deelname aan kansspelen pas vanaf 18 jaar mag. Ook staat in de wet dat kansspelen aanbieden zonder vergunning verboden is. Op dit moment is het niet mogelijk een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen te krijgen, omdat er geen wettelijke basis is. Dit gaat door de Wet Kansspelen op afstand veranderen.
Loot boxes
De Ksa trekt verder al enige tijd aan de bel over loot boxes, schatkistjes in games. Loot boxes zijn de exponent van de trend waarbij gokelementen in games opduiken. Na onderzoek constateerde de Ksa dat een aantal loot boxes in strijd is met de wet. Een aantal partijen voerde al wijzigingen door in hun games. Partijen die dat niet doen, riskeren handhavend optreden. De Ksa was in dit verband een drijvende kracht achter de internationale verklaring van kansspeltoezichthouders in september 2018 waarin zij hun zorg uitspreken over de toenemende vermenging van gaming met gokken.

Legalisering online gokken: kansen maar ook bedreigingen

29 augustus 2019
Tony van Rooij, projectleider Gamen, Gokken en Mediawijsheid van het Trimbos-instituut, leidde de middag in. De belangrijkste doelgroep waren preventieprofessionals van Instellingen voor verslavingszorg. In een eerdere functie deed Van Rooij onderzoek naar online gokken in België. In België is online gokken jaren geleden al gelegaliseerd - en dus kan Nederland wellicht leren van wat er bij onze zuiderburen goed en fout ging.
Van Rooij haalde een aantal respondenten uit zijn onderzoek in België voor het voetlicht. Daarmee werd duidelijk dat er gokkers zijn in alle soorten en maten. Jong, oud, hoogopgeleid, laagopgeleid, uit alle sociaaleconomische klassen en windrichtingen. Ook wat speelgedrag betreft is de diversiteit groot: aan de ene kant van het spectrum staan de spelers die puur recreatief af en toe voor de lol gokken, helemaal aan de andere kant ernstig gokverslaafden.
Onderdeel van het Belgische onderzoek was het in kaart brengen van de risico’s die gepaard gaan met online gokken. In dit verband werden onder meer het laagdrempeliger worden van gokken en het uit de hand lopen van reclame genoemd. Kansen zijn er volgens de respondenten ook: zo maakt online gokken nieuwe vormen van preventie mogelijk, zoals het spelers real time inzicht geven in hun winst en verlies.
Het kabinet wil het Nederlandse kansspelbeleid stapsgewijs moderniseren en tussentijds de resultaten kunnen monitoren om te kunnen beoordelen of het beleid succesvol is. De drie doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid zijn:
- het beschermen van consumenten
- het voorkomen van kansspelverslaving
- het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.
Om deze drie doelstellingen te bereiken, is het zaak spelers zoveel als mogelijk naar het legale aanbod te geleiden. Aan dat aanbod kunnen immers eisen worden gesteld én er is toezicht mogelijk. Andere instrumenten om het beleid succesvol te maken zijn het volledig informeren van spelers, vergroting van hun zelfinzicht en beperking van gokmogelijkheden.

Wet kansspelen op afstand: óók gevolgen voor fysieke kansspelen

8 augustus 2019
De in februari door de Eerste Kamer aangenomen Wet Kansspelen op afstand regelt niet alleen dat online kansspelen onder strikte voorwaarden legaal worden. Ook op andere gebieden wordt het Nederlandse kansspelbeleid gemoderniseerd. Aanbieders van fysieke (dus: speelhallen en vestigingen van Holland Casino) kansspelen gaan eveneens met veranderingen te maken krijgen.
Een definitief overzicht geven van wat er allemaal precies verandert, is op dit moment helaas nog niet mogelijk: veel details worden in de lagere regelgeving geregeld. Een wet geeft vaak in hoofdlijnen aan dat iets moet gebeuren, in de lagere regelgeving wordt aangegeven hoe precies.

Wat is al wel zeker? In elk geval is in de nieuwe wet nader omschreven wat kansspelaanbieders van de meer risicovolle kansspelen (de zogenoemde short odds-kansspelen, waarbij er een korte tijd zit tussen inzet en uitslag) moeten doen om kansspelverslaving te voorkomen. De nieuwe wet schrijft voor dat deze aanbieders (behalve de online aanbieders dus ook speelhallen en de vestigingen van Holland Casino) spelers duidelijk moeten informeren over het spel. Verder moeten ze het speelgedrag monitoren en als er aanleiding is, ingrijpen. Ook wordt het verplicht voorzieningen te treffen waarmee spelers inzicht kunnen krijgen in het speelgedrag, bijvoorbeeld door de spelersrekening zichtbaar te maken. Zij moeten verder aantoonbaar over een preventiebeleid beschikken en getraind personeel in dienst hebben. Dit alles is erop gericht te voorkomen dat een speler in de problemen komt.
Ook al zeker is dat er een centraal register voor uitsluiting van deelname aan kansspelen (‘Cruks’) komt. Behalve de aanbieders van online kansspelen, moeten ook alle speelhallen en alle vestigingen van Holland Casino zich hierop aansluiten. Spelers kunnen zich vrijwillig inschrijven in dit register. In sommige gevallen wordt het ook mogelijk spelers tegen hun wil tijdelijk uit te sluiten. Iemand die in het register staat, kan gedurende de periode van uitsluiting nergens spelen.
Een volgende ‘zekerheidje’ is dat er een Verslavingspreventiefonds komt. Dit fonds wordt gefinancierd door een extra kansspelheffing in te voeren bij de vergunninghouders van short odds-kansspelen. Vanuit het fonds gaat er zeven dagen per week, 24 uur per dag hulp worden geboden. Ook zal hieruit onderzoek worden gefinancierd ter vergroting van wetenschappelijke inzichten over preventie en hulp bij kansspelverslaving. Extra middelen

Ksa maakt einde aan reclame voor online kansspelen op 23 sites

31 juli 2019
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft reclame voor online kansspelen laten verwijderen op 23 websites.
De Ksa doet periodiek onderzoek naar ‘affiliate marketing’ voor online kansspelen. Hierbij adverteren online kansspelen op websites. Die sites ontvangen geld als er vanaf hun website wordt doorgeklikt naar het online kansspel.
De Ksa onderzocht 44 websites. Op 26 websites werd reclame aangetroffen voor online kansspelen. Twintig sites stopten hier direct mee nadat de Ksa ze attendeerde op hun illegale gedrag. Drie websites deden dat pas nadat er was gedreigd met het opleggen van een last onder dwangsom. Bij de overige drie websites loopt het onderzoek nog.
Zowel het aanbieden van online kansspelen als het maken van reclame ervoor is onder de huidige wetgeving verboden. Dit gaat op termijn veranderen: de Eerste Kamer nam in februari 2019 de Wet Kansspelen op afstand aan.

Vergunning online gokken? Alleen bij twee jaar niet specifiek op Nederland gericht aanbod

12 juli 2019
Hoe kan een vergunningsaanvrager in aanmerking komen voor een online kansspelvergunning? Dan moet hij de twee jaar voorafgaand aan de datum van indienen zich in ieder geval hebben onthouden van online kansspelaanbod dat specifiek is gericht op Nederlandse consumenten. Dit staat in de concept-beleidsregel die de Kansspelautoriteit (Ksa) vandaag (vrijdag 12 juli 2019) heeft gepubliceerd.
Met publicatie van de concept-beleidsregel geeft de Ksa een eerste indicatie aan mogelijke vergunningsaanvragers over de invulling van de betrouwbaarheidstoets. De Ksa houdt daarbij rekening met de 'motie-Postema' die de Eerste Kamer aannam op 19 februari 2019 tijdens de behandeling van de Wet Kansspelen op afstand. Deze wet maakt online gokken onder strikte voorwaarden legaal.
De concept-beleidsregel zal deel uitmaken van een bredere beleidsregel voor de toetsing van de betrouwbaarheid van aanvragers. Het geheel wordt op een later moment definitief vastgesteld. Aanvragers worden tevens aan een Bibob-toets onderworpen. Daarnaast zijn er nog meer eisen waar aanvragers van een online kansspelvergunning aan moeten voldoen. Zo stelt de nieuwe wet naast betrouwbaarheidseisen ook eisen op het gebied van verslavingspreventie, financiën en bedrijfsvoering

Voorzitter Ksa: legaal online gokken vanaf 1 januari 2021

05 juni 2019
Nederland krijgt ‘hopelijk’ vanaf 1 januari 2021 legale online casino’s. Dat zegt René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit.
René Jansen, de nieuwe voorzitter van de Kansspelautoriteit (Ksa), gaf vanmiddag de openingsspeech van de Gaming in Holland Conference in Amsterdam en trapte direct af met een tijdlijn:
‘Zeer waarschijnlijk treedt de wet Kansspelen op Afstand op 1 juli 2020 in werking. Daar mikken we op. De inwerkingtreding wordt gevolgd door de eerste stappen met betrekking tot het openen van de gereguleerde online markt in Nederland, naar verwachting op 1 januari 2021.’
Jansen bedoelt daarmee dat online kansspelaanbieders vanaf 1 juli 2020 een vergunning kunnen aanvragen en dat de eerste vergunningen een half jaar later verleend worden. Op Nieuwjaarsdag 2021 kunnen we dus eindelijk, na heel veel politiek gesteggel, legaal een potje blackjack of roulette spelen op internet.
De Ksa-voorzitter voegde daar direct aan toe dat online gokken tot die tijd illegaal blijft en dat de Ksa zal blijven handhaven.

Legaal gokken komt er nu echt aan: in 2020/2021

20 februari 2019
19 februari 2019 was een historische dag. De Eerste Kamer heeft op deze datum het wetsvoorstel kansspelen op afstand (eindelijk) aangenomen. De verwachting is dat de Kansspel Autoriteit (KSA) eind 2020 de eerste vergunningen voor het online aanbieden van kansspelen zal verstrekken, waarna daar vanaf 01 januari 2021 online gokken zal zijn toegestaan.
Bij het verstrekken van een vergunning zal de KSA het gedrag van de aanvrager laten meewegen. Als een partij in het verleden illegaal heeft aangeboden, moet hij eerst een bepaalde periode laten zien dat hij zich kan gedragen. De zogenaamde afkoelingsperiode. De motie Postema bepaalt dat de afkoelingsperiode minimaal twee jaar moet zijn. Hoewel het aanbieden van kansspelen in Europa niet is geharmoniseerd en landen in beginsel dus hun eigen koers kunnen varen, moeten de maatregelen die het vrije dienstenverkeer beperken wel proportioneel zijn, gebaseerd zijn op objectieve criteria en mogen ze niet discriminatoir zijn. Het zou me niet verbazen als er over de invulling van de afkoelingsperiode discussies ontstaan tussen de KSA en aanvragers.

Legale Casinos in Nederland
Legale Casinos in Nederland